Warsztaty Internetowe Komitetu Informatyki PAN

Anty-Covid: Informatyka w zwalczaniu Covid-19

Cel: Inicjowanie i integrowanie działań zmierzających do przezwyciężania problemów związanych z Covid-19 metodami informatycznymi.

Daty

  • 7 czerwca 2020 r. : Ostatni dzień przyjmowania streszczeń
  • 11 czerwca 2020 r. : Decyzja o włączeniu prezentacji do programu warsztatów
  • 22 czerwca 2020 r. : Rozpoczęcie warsztatów

Przewodniczący Komitetu Programowego

  • Jerzy Nawrocki, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska
  • Wojciech Penczek, czł. koresp. PAN, Instytut Podstaw Informatyki PAN

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

  • Robert Wrembel, Instytut Informatyki, Politechnika Poznańska

Format prezentacji internetowych:

Prezentacje aspektów informatyzacji

Z informatyzacją wiąże się szereg aspektów pozatechnicznych, np. prawnych, socjologicznych, etycznych, psychologicznych, pan-europejskich itd. Prezentacje aspektów powinny uzmysłowić informatykom szerszy kontekst ich działań oraz zwrócić uwagę na potencjalne obszary informatyzacji, istotne w czasie pandemii Covid-19. Zwłaszcza aspekty typu trade-off (np. bezpieczeń- stwo vs. prawo do prywatności) są warte przedyskutowania. Aspekty dotyczące porównania różnego typu narzędzi i środowisk informatycznych ze względu na ich przydatność do przeciwdziałania skutkom Covid-19, również będę prezentowane w ramach warsztatów. (max 20 min.)

Propozycje projektów

Propozycja powinna wskazywać problem społeczny istotnie związany z pandemią Covid-19, cel projektu (ze wskazaniem ew. ograniczeń lub uproszczeń), proponowaną (lub zastosowaną) metodę osiągnięcia celu (mile widziane będzie również wskazanie alternatywnych metod) i efekty uboczne (pozytywne lub negatywne) wraz z najważniejszymi zagrożeniami dotyczącymi realizacji celu proponowanego projektu. Wskazane jest też podanie ram czasowych, potrzebnego wsparcia zewnętrznego np. dotyczącego zasobów (w tym finansów), potrzebnych danych i ewentualnie partnerów, najlepiej ze wskazaniem ich roli w projekcie. (max 15 min.)

Format zgłoszenia:

Prosimy o przesyłanie streszczeń o objętości jednej strony A4. Czcionka ma być nie mniejsza niż Arial 10. Streszczenie powinno zawierać tytuł prezentacji, kategorię („Propozycja projektu” albo „Prezentacja aspektu”), imię i nazwisko autora (lub współautorów) wraz z afiliacją i adresem mailowym. Streszczenia dotyczące projektów powinny zawierać przynajmniej kontekst społeczny, klarownie sformułowany cel projektu oraz wskazanie proponowanej metody realizacji. Streszczenia dotyczące aspektów informatyzacji powinny wskazywać o jaki aspekt chodzi, krótko przedstawiać jego związek z Covid-19 i informatyką (np. jakiego typu projektów może on dotyczyć) oraz opisywać doświadczenie autora w tym zakresie (np. wskazanie funkcji, których pełnienie wymagało wiedzy z zakresu omawianego aspektu lub też bardzo krótki opis innych dokonań, w tym praktycznych lub publikacyjnych, w tym zakresie).

Streszczenia mogą być zgłaszane zarówno w języku polskim jak i angielskim

Streszczenia należy zgłaszać za pomocą systemu EasyChair lub w zakładce Rejestracja.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.